Kaspersky

กรุณาเลือกสินค้าที่ท่านต้องการ / Select products
Main Product :
Sub Product :
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3D1Y Renew (12เครื่อง)
Kaspersky Anti-Virus 3D1Y Renew (12เครื่อง)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 2,960 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1Device 1Year
Kaspersky Anti-Virus 1Device 1Year

1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย

฿ 600 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Anti-Virus 1Device (Renewal) 1Year
1.การป้องกันแบบเรียลไทม์
   ตรวจจับไวรัสตัวใหม่ๆ
2.ตรวจสอบความปลอดภัย
   ของไฟล์และเว็บไซต์
   ที่คุณเข้าใช้งานได้ทันที
฿ 400 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3Device 1Year
Kaspersky Anti-Virus 3Device 1Year
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ
฿ 1,290 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Anti-Virus 3Device (Renewal) 1Year
1.การป้องกันแบบเรียลไทม์
   ตรวจจับไวรัสตัวใหม่ๆ
2.ตรวจสอบความปลอดภัย
   ของไฟล์และเว็บไซต์
   ที่คุณเข้าใช้งานได้ทันที
฿ 820 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1D1Y Renew (2 เครื่อง)
Kaspersky Anti-Virus 1D1Y Renew (2 เครื่อง)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 720 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 1D1Y Renew (4 เครื่อง)
Kaspersky Anti-Virus 1D1Y Renew (4 เครื่อง)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 1,440 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Anti-Virus 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 1,080 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Anti-Virus 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ
฿ 2,100 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3D1Y Renew (6 เครื่อง)
Kaspersky Anti-Virus 3D1Y Renew (6 เครื่อง)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 1,480 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3D1Y Renew (9เครื่อง)
Kaspersky Anti-Virus 3D1Y Renew (9เครื่อง)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
    Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
   การจัดการความปลอดภัย
฿ 2,220 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 12 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Anti-Virus 12 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ
฿ 4,500 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 6 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Anti-Virus 6 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ
฿ 2,300 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)
Kaspersky Anti-Virus 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)

1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจ
  Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากในการจัดการ

฿ 3,400 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 3Device 2Year
Kaspersky Anti-Virus 3Device 2Year

1.การป้องกันแบบเรียลไทม์
2.ทำงานเชิงรุก
3.ตรวจจับไวรัสตัวใหม่ๆ
4.ระบุมัลแวร์ที่ไม่รู้จัก

฿ 1,990 
ป้องกันไวรัสขั้นพื้นฐาน 
Kaspersky Anti-Virus 5Device 2Year
Kaspersky Anti-Virus 5Device 2Year
1.ปกป้องคุณจากไวรัส,โทรจัน
Ransomware และ อื่นๆ
2.ไม่ทำให้เครื่องคอมฯช้า
3.ลดความยุ่งยากของ
การจัดการความปลอดภัย
฿ 2,990 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device 1Year
Kaspersky Internet Security 1Device 1Year
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 850 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Internet Security 1Device (Renewal) 1Year
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 530 
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1Device 2Year
Kaspersky Internet Security 1Device 2Year

1. ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์ และภัยทางอินเตอร์เน็ตทุกรูปแบบ

2. แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้ Wifi

฿ 1,290 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Device 1Year
Kaspersky Internet Security 3Device 1Year
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 1,690 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1D1Y Renew(2เครื่อง)
Kaspersky Internet Security 1D1Y Renew(2เครื่อง)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 960 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 1D1Y Renew(4 เครื่อง)
Kaspersky Internet Security 1D1Y Renew(4 เครื่อง)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 1,900 
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Internet Security 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)

1. ใช้ได้ทั้ง Windows, Mac, Android

2. ปกป้องธุรกรรมการเงินออนไลน์ และภัยทางอินเตอร์เน็ตทุกรูปแบบ

฿ 1,530 
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Internet Security 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 2,990 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3D1YRenew (9เครื่อง)
Kaspersky Internet Security 3D1YRenew (9เครื่อง)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 2,970 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3D1Y Renew(12เครื่อง)
Kaspersky Internet Security 3D1Y Renew(12เครื่อง)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 3,960 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3D1Y Renew (6 เครื่อง)
Kaspersky Internet Security 3D1Y Renew (6 เครื่อง)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 1,980 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Internet Security 3Device (Renewal) 1Year
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 1,100 
ปกป้องภัยจากอินเตอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 12 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Internet Security 12 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งาน wifi
฿ 5,900 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 6 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Internet Security 6 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 3,050 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)
Kaspersky Internet Security 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งาน wifi
฿ 4,460 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 3Device 2Year
Kaspersky Internet Security 3Device 2Year
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 2,690 
ปกป้องภัยจากอินเทอร์เน็ต 
Kaspersky Internet Security 5Device 2Year
Kaspersky Internet Security 5Device 2Year
1.ป้องกันภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
2.แจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆในขณะใช้งานwifi
฿ 4,090 
โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับ Android 
Kaspersky Internet Security for Android
Kaspersky Internet Security for Android
1.การปกป้องไวรัสบนมือถือและแท็บแล็ตของคุณ
฿ 490 
การปกป้องขั้นสูงสำหรับ Mac 
Kaspersky Internet Security for Mac
Kaspersky Internet Security for Mac
 • Delivers more than antivirus for Mac – to protect your privacy
 • Protects against hackers, attackers & more
 • Protects your privacy & personal information
 • Protects money when you bank & shop online
฿ 590 
จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ดี 
Kaspersky Small Office Security10PCs+1Server 1ปี
Kaspersky Small Office Security10PCs+1Server 1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 8,490 
จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ดี 
Kaspersky Small Office Security15PCs+2Server 1ปี
Kaspersky Small Office Security15PCs+2Server 1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 13,500 
จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ดี 
Kaspersky Small Office Security20PCs+2Server1ปี
Kaspersky Small Office Security20PCs+2Server1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 15,900 
จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ดี 
Kaspersky Small Office Security25PCs+3Server 1ปี
Kaspersky Small Office Security25PCs+3Server 1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 17,900 
จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ดี 
Kaspersky Small Office Security 5PCs+1 Server 1ปี
Kaspersky Small Office Security 5PCs+1 Server 1ปี

1.Server protection : จัดการง่าย ปกป้องWindows file servers ระดับ world-class
2.รวมฟังก์ชั่นการปกป้องที่ดีที่สุด ของ Kaspersky

฿ 6,600 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1Device 1Year
Kaspersky Total Security 1Device 1Year
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 990 
ป้องกันดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Total Security 1Device (Renewal) 1Year
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 740 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Total Security 4 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 3,500 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1Device 2Year
Kaspersky Total Security 1Device 2Year
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 1,690 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 6 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Total Security 6 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 3,400 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 12 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
Kaspersky Total Security 12 เครื่อง 1 ปี (4 Code)
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 6,600 
Total Solution Total Security 
Kaspersky Total Security  3Device 2Year
Kaspersky Total Security  3Device 2Year
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 3,090 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security  5Devices 2Year
Kaspersky Total Security  5Devices 2Year
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 4,890 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1D1Y Renew(2 เครื่อง)
Kaspersky Total Security 1D1Y Renew(2 เครื่อง)
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 1,330 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 1D1Y Renew ( 4เครื่อง)
Kaspersky Total Security 1D1Y Renew ( 4เครื่อง)
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 2,660 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
Kaspersky Total Security 2 เครื่อง 1 ปี (2 Code)
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 1,780 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3D1Y Renew (6 เครื่อง)
Kaspersky Total Security 3D1Y Renew (6 เครื่อง)
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 2,520 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3D1Y Renew (9 เครื่อง)
Kaspersky Total Security 3D1Y Renew (9 เครื่อง)
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 3,780 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3D1Y Renew (12 เครื่อง)
Kaspersky Total Security 3D1Y Renew (12 เครื่อง)
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 5,040 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security  3Device 1Year
Kaspersky Total Security  3Device 1Year

1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)


฿ 1,890 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 3Device (Renewal) 1Year
Kaspersky Total Security 3Device (Renewal) 1Year
1.รวมทุกคุณสมบัติของ Anti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 1,400 
ปกป้องดีที่สุด ครบทุกฟังก์ชั่น 
Kaspersky Total Security 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)
Kaspersky Total Security 9 เครื่อง 1 ปี (3 Code)
1.รวมคุณสมบัติของAnti-virus และ Internet Security
2.ปกป้องทุกอุปกรณ์(PC, Mac & Mobile)
฿ 4,990 

| 2b5bve8tp95livnadg9ost6cnn / 72c0c94305a139302fea22160fb0e75c
Untitled Document