Privacy Policy for Customer

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัท กาโซ เทค จำกัด

 

(KASO TECH CO.,LTD. Privacy Policy for Customer)


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ


         บริษัท กาโซ เทค จำกัด (“บริษัทฯ”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราทราบดีว่าท่านเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ เราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผล

         นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ครอบคลุมถึงร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

         บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของนโยบายได้ดังนี้

         1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ 
         เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะได้อธิบายว่า บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

         นโยบายนี้ครอบคลุมลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าของบริษัทฯ ผู้เยี่ยมชมร้านค้าของบริษัทฯ ผู้ประสงค์เข้าร่วม และ/หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ รวมถึงสมาชิกของกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ

         ตามนโยบายนี้จะใช้คำว่า

         “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใดๆของบริษัทฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า รวมถึง การเก็บรวมรวม, การใช้, การจัดเก็บ, การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล

         “ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

         นโยบายนี้อาจมีการทบทวนปรับปรุงเมื่อใดก็ได้ตามที่จะได้แจ้งให้ทราบตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป

         2. บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง? 
 • ข้อมูลส่วนตัวได้แก่ ข้อมูลการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล รหัสสมาชิก รหัสผ่าน โครงการ ทั้งหมด SMB Program ,Student ,Education
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน, ที่อยู่ปัจจุบัน, ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย, LINE ID, ชื่อบัญชี e-Commerce, อีเมล
 • ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ ประวัติการติดต่อรับบริการจากทุกช่องทาง, คะแนนสมาชิกลูกค้า, ความสนใจผลิตภัณฑ์, ข้อร้องเรียน, การรีวิวสินค้าและบริการ, ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ, ความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร
 • ข้อมูลการเงิน ได้แก่ เลขที่ใบสั่งของ, ข้อมูลการชำระเงิน, หมายเลขบัตรเครดิต, ประวัติการทำรายการ,การหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เอกสารหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบสมัคร, ใบเสร็จ
 • ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ Google Analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address), อินเตอร์เน็ตที่ใช้บริการ ,ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน การรีโมทแก้ไขระยะไกล (Team viewer) การเก็บ (log), การตั้งค่าโปรแกรมและแอพิเคชั่น, ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ,มือถือ,แท็บเลท

         3. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร? 
         โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก ลูกค้า โดยตรงผ่านกระบวนการ เช่น

 • ซื้อบริการหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จากเราทั้งหมด
 • ลงทะเบียนสินค้าและบริการ โครงการพิเศษต่างๆ บัญชีเพื่อใช้บริการกับเรา หรือเมื่อท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา
 • การติดต่อสอบถามของท่าน หรือผ่านการโต้ตอบทางอีเมลหรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถติดต่อท่านกลับได้
 • กรอกลงในแบบฟอร์มและแนบเอกสารหลักฐาน หรือแจ้งพนักงานเพื่อบันทึกลงในสมุดบันทึก
 • กรอกลงในเว็ปไซต์ หรือ Interface
 • บันทึกข้อมูลทางอีเมล หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ
 • บันทึกข้อมูลจากการร่วมกิจกรรมทางการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย และ แพลตฟอร์มของคู่ค้า
 • เก็บข้อมูลการใช้แพลตฟอร์มของท่านผ่านบราวเซอร์คุกกี้ เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้

          อย่างไรก็ดีอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งรวมถึง

 • ผู้รับจ้าง หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ในการจัดกิจกรรม
 • ผู้รับจ้าง หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ในการให้บริการหรือจัดหาสื่อและโซเชียลมีเดีย
 • ช่องทางการขายของคู่ค้าบริษัทฯ
 • ผู้ให้บริการต่างๆ รวมถึงการขนส่งบริษัทฯ
 • ผู้ติดตั้งระบบต่างๆ ของบริษัทฯ

         4. บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?
         บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ ลูกค้า ตามฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

กลุ่มกิจกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล
การสมัครสมาชิกของลูกค้า
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
 • ข้อมูลการเงิน
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (VAT Refund)
การลงทะเบียนใช้ผลิตภัณฑ์ และรับบริการ
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ฐานความยินยอม
การซื้อและจัดส่งสินค้า
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ข้อมูลการเงิน
 • เอกสารหลักฐาน
 • ฐานสัญญา
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
การติดตามลูกค้า
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
 • ฐานความยินยอม
การโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 • ฐานสัญญา
การติดต่อทางจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
การติดต่อทาง SMS/MMS
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
การติดต่อทางโทรศัพท์
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
การทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
การวิเคราะห์และทำรายงาน
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
 • ข้อมูลความสนใจส่วนตัว
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
 • เอกสารหลักฐาน
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
การโฆษณาโดยส่งตัวอย่างสินค้า
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 • ฐานสัญญา
กิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
 • ข้อมูลความสนใจส่วนตัว
 • ข้อมูลการเงิน
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานสัญญา

         บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ในบางกรณีอาจพิจารณาว่าสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ขัด หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม บริษัทฯ จะขอความยินยอมใหม่เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น

         5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก
          บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย เช่น

 • ผู้รับจ้าง หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ในการจัดกิจกรรม
 • หน่วยงานรัฐ
 • ผู้รับจ้าง หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ในการให้บริการหรือจัดหาสื่อและโซเชียลมีเดีย
 • ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
 • ช่องทางการขายของคู่ค้าบริษัทฯ
 • ผู้ให้บริการต่างๆ รวมถึงการขนส่งของบริษัทฯ
 • เว็ปไซต์โซเชียลมีเดีย
 • ผู้ติดตั้งระบบต่างๆ ของบริษัทฯ

          ในกรณีที่ใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก บริษัทฯ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นโดยใช้หรือส่งข้อมูลให้น้อยที่สุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดทำข้อมูลนิรนาม (anonymisation) การแฝงข้อมูล (pseudonymisation) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยกรณีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ และบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่บริษัทฯ กำหนด

         6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
         ในบางกรณีบริษัทอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศ กรณีเช่นนี้บริษัทฯ จะส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 • ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลได้รับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหน่วยงานต่างประเทศที่รับข้อมูลอยู่ภายใต้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • หน่วยงานต่างประเทศได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เช่น ข้อสัญญามาตรฐาน, ประมวลวิธีปฏิบัติ, มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง เป็นต้น
 • เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการใช้สิทธิตามกฎหมาย
 • ความยินยอมจากลูกค้าโดยลูกค้าได้รับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งลูกค้าเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้าก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

         7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
         บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ บริษัทฯ จะทำการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

         8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
         บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม, สินค้า, ผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าเข้าร่วม จนกว่า ลูกค้าได้เพิกถอน หรือ ยกเลิกความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท

         ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย และ ขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้าเมื่อระยะเวลาสมาชิกภาพของลูกค้าสิ้นสุดลง หรือ เมื่อลูกค้าได้เพิกถอน หรือ ยกเลิกความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ

         9. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้
         เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

         คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้นจำเป็นเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่น ๆ นั้นอนุญาตให้เราปรับปรุงประสบการณ์การเบราวซ์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน

         อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็นคนตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบล็อคการติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

         นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการเบราวซ์ของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่รวบรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา

         ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (web browser) เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         วิธีการยกเลิกคุกกี้
         หากคุณต้องการปฏิเสธคุกกี้ ให้ไปที่การตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อลบ หรือบล็อกคุกกี้ หรือติดตั้งปลั๊กอินที่มีฟังก์ชันนี้ การตั้งค่าปัจจุบันขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้:

         10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
         ลูกค้ามีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดังต่อไปนี้

 • สิทธิที่จะถอนความยินยอมของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ ตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) และ ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือขอให้เปิดเผยถึงการที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบริษัทฯ
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิดังต่อไปนี้อีกด้วย
  • ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดยลูกค้าสามารถคัดค้านในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของลูกค้า
  • ตามความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Task) หรือตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ทั้งนี้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
  • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
 • สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Right to Erasure) โดยลูกค้าสามารถขอให้ลบข้อมูล หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวลูกค้าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อลูกค้าถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
  • เมื่อลูกค้าคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแล้ว
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยลูกค้าสามารถขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ลูกค้าขอให้ดำเนินการ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ลูกค้าขอให้ระงับการใช้แทน
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ แต่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ ตามคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification) บริษัทฯ
 • สิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ ใน

         กรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

         ในบางกรณีตามสภาพของการดำเนินการ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ลูกค้าขอได้ เช่น มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ดีในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ลูกค้าสามารถถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ด้วยการติดต่อไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะยุติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

         ขอให้ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ จะบันทึกรายการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของลูกค้าเอาไว้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดทางปฏิบัติของการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าสามารถศึกษาสิทธิและหน้าที่ของลูกค้าได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         ในกรณีที่ลูกค้ามีประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทีมบริการลูกค้าของเรา หรือ กรอกแบบฟอร์ม บนเว็บของเรา บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องของลูกค้าโดยเร็วและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

         ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท กาโซ เทค จำกัด จำกัด สถานที่ติดต่อเลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ตึก A ชั้น 7 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 • กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเบอร์ 0-2203-7500 หรือ Email : service@kasoshopping.com หรือ service@icom.co.th

         11. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้
         เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร โดยจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายนี้ และอาจแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นระยะ


| hqei42jnvb9r1k7ij7op89pbe8 /
Untitled Document